Glavni Meni
Početna stranica
O nama
Djelatnosti
Vodoopskrba
Odvodnja
Čistoća
Javne Površine
Tržnica
Servisne informacije
Obavijesti
Download
Kontakti
Korisni Linkovi

ČISTOĆA

 

Vrelo d.o.o.Rab obavlja poslove sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja  otpada na području Grada Raba u čijem sastavu su mjesta Barbat, Banjol, Rab, Palit, Kampor, Mundanije , Supetarska Draga .
Odlaganje komunalnog  otpada na odlagalištu Sorinj vrši se od 1969 godine. Odlagalište se nalazi 1 km od Državne ceste Rab-Lopar do koje postoji asfaltirani pristupni put, a na ulazu na odlagalište postoje ulazna metalna vrata  na kojima je istaknuta ploča s propisanim natpisom o vrsti odlagališta. Površina odlagališta je 40.000 m2.
 

example3

 

Slika 1 - Pogled iz zraka na deponij otpada Sorinj

 

Samo odlagalište ima lokacijsku dozvolu i studiju utjecaja na okoliš, a ishodovanje  građevinske dozvole je u tijeku. Po procijeni predviđena uporaba odlagališta je do 2012 godine. Na odlagalištu se odlaže komunalni otpad, te se vrši odvojeno sakupljanje glomaznog otpada, metalnog otpada i stakla koje po potrebi odvoze ovlaštene tvrtke.
Vrste otpada s kojima postupa Vrelo d.o.o. Rab su :

  • Komunalni otpad ;
  • Tehnološki ( proizvodni ) otpad za kojeg je, u Katalogu otpada,

propisano odlaganje kao mogući postupak obrade;

  •  Ambalažni

Radna jedinica čistoća zapošljava 25 radnika tijekom cijele godine, a sezonski taj broj naraste na 30-tak. Vrelo d.o.o. ima 8 specijalnih vozila čija je prosječna starost 5 godina. Četiri vozila su specijalna za odvoz komunalnog otpada kapaciteta 8, 11, 10, 16 m3 ; zatvorenog tipa  i opremljena su tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i   širenje prašine, buke i mirisa. Ostala četiri vozila su kiper vozila od kojih su dva kapaciteta po 5 m3 i opremljena su automatom za pražnjenje kontejnera, a dva kiper   kapaciteta 8 m3 opremljen je dizalicom. Vrelo ima i dva kamion za pranje kontejnera s toplom i hladnom vodom, te dozatorom za detergent i dezinfekcijsko sredstvo.
 Kako bi se osigurao kvalitetan rad na odlagalištu i čim manji negativni utjecaj na okoliš, izrađen je "Poslovnik o radu na odlagalištu Sorinj". Odlagalište je ograđeno i nadzire se u tri smjene. Ulazak na odlagalište se registrira, a dovezena količina otpada bilježi se u očevidnik.
Na odlagalištu su izvedeni odzračnici koji služe za lakše otplinjavanje odlagališta i spriječavanje samozapaljenja. Oko odlagališta je izgrađen protupožarni put, a za slučaj potrebe gašenja požara postoji i spremnik za vodu te aparati za gašenje. Otpad se strojno zbija i prekriva "jalovinom".
Na odlagalištu se redovito provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Postojeći deponij je određen kao sanitarno odlagalište komunalnog otpada do uključivanja u županijski sustav gospodarenja otpadom, nakon čega ga je potrebno sanirati. Tako će se otpad s otoka Raba odlaganti na središnjem županijskom odlagalištu Marišćina uz obvezu prethodnog odvajanja otpada i recikliranje tako odvojenog otpada.
Godine 2002. započelo se s odvojenim prikupljanjem otpada. Odvojeno se prikuplja staklo, PET ambalaža, papir, aluminijske doze, metal, otpadne gume, akumulatori i baterije i staro jestivo ulje.

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteta vode

Odvoz otpada

Kontakti

Zahtjevi

Download

Kako do nas