Rab, 11.12.2019

Broj: 1212/2019

 

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 1. i članka 32.  stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“  74/2014, 69/2017) Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab objavljuje slijedeći

 

JAVNI OGLAS

(PONUDA VLASNICIMA NEKRETNINA ZA OSNIVANJEM PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

 

kojim se pozivaju svi vlasnici radi sporazumnog rješavanja pitanja ustanovljenja služnosti na slijedećim nekretninama:

 

 

K.O. BANJOL

red. br.

kat. čest. br.

zk. čest. br.

kultura

površina služnosti

tržišna vrijednosti nekretnine

1

14/6

14/6

pašnjak

38 m2

74 kn/m2

2

19/11

19/11

kuća, dvorište

  3 m2

74 kn/m2

3

39/1

39/1

kuća, dvorište

45 m2

74 kn/m2

4

39/2

39/2

vinograd

60 m2

74 kn/m2

5

39/4

39/4

oranica

41 m2

74 kn/m2

6

82/6

82/6

neplodno-put

48 m2

74 kn/m2

7

82/8

82/8

dvorište, kuća, pomoćna zgrada

32 m2

74/ kn/m2

8

107/5

107/6

neplodno-put

149 m2

74 kn/m2

9

109/3

110/4

kuća, dvor

44 m2

74 kn/m2

10

110/3

110/3

vinograd

65 m2

74 kn/m2

11

148/1

148/1

kuća br. 832 a, dvorište, put

83 m2

74 kn/m2

12

149/2

149/2

pašnjak

44 m2

17 kn/m2

13

149/4

149/4

pašnjak

14 m2

17 kn/m2

14

149/5

149/5

pašnjak

21 m2

17 kn/m2

15

214/6

214/6

put

124 m2

74 kn/m2

16

216/2

216/2

kanal, put

81 m2

74 kn/m2

17

223/2

223/2

kanal, put

40 m2

74 kn/m2

18

224/5

224/5

put

4 m2

17 kn/m2

19

225/3

225/3

put

70 m2

17 kn/m2

20

226/2

226/2

put

44 m2

17 kn/m2

21

254/1

254/1

pašnjak

42 m2

17 kn/m2

22

311/14

311/14

put

40 m2

74 kn/m2

23

320/1

320/1

oranica

3 m2

74 kn/m2

24

321/4

321/4

put

46 m2

74 kn/m2

25

475/1

475/1

crkva, dvorište

67 m2

74 kn/m2

26

513/1

513/1

oranica

40 m2

116 kn/m2

27

514/3

514/3

put

8 m2

74 kn/m2

28

515

515 i

pašnjak,

64 m2

116 kn/m2

 d. 514/3

oranica

133 m2

29

520/12

520/14

put

186 m2

74 kn/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrelo d.o.o. ishodilo je lokacijsku dozvolu za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovodne mreže Grada Raba, Banjol-Barbat od  Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije,  Ispostava Rab, 14. siječnja 2015.  godine, pravomoćna od 16. siječnja 2015. (KLASA: UP/I-350-05/14-03/8, URBROJ: 2170/1-03-07/3-15-09.  Predmetnoj Lokacijskoj dozvoli produljen je rok važenja do 27. prosinca 2019 Rješenjem od 26. rujna 2017 (KLASA: UP/I-350-05/17-05/4, URBROJ: 2170/1-03-07/4-17-02).

Slijedom navedenog pozivaju se vlasnici gore navedenih nekretnina da sa Vrelom d.o.o. kao korisnikom služnosti sklope ugovor o osnivanju prava služnosti. Za ustanovljenje služnosti Vrelo d.o.o. isplatit će vlasnicima navedenih nekretnina  iznose navedene u tablici u roku od  60 dana računajući od dana potpisivanja ugovora o služnosti.

Pozivaju se vlasnici navedenih nekretnina da se radi sklapanja ugovora o služnosti jave u roku od 8 dana, računajući od dana objave, pravnoj službi Vrela d.o.o., Palit 68,  Rab, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili se pisanim putem izjasne o ponudi  za sporazumnim rješavanjem imovinskopravnih odnosa (osnivanje prava služnosti) na adresu sjedišta društva ili na adresu elektroničke pošte: ekrstacic@vrelo.hr.

 

Ovim javnim oglasom  Vrelo d.o.o. s vlasnicima nekretnina pokušava sporazumno riješiti pitanje ustanovljenja prava služnosti sukladno članku 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

Ukoliko vlasnici nekretnina navedenih u ovom javnom oglasu u navedenom roku ne prihvate ponudu za sklapanjem ugovora o služnosti Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti pokrenut će postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

 

Sve zainteresirane osobe mogu dobiti dodatne informacije na broj telefona 099/810 5902.

                                                                      

 

                                                                                                                                 Vrelo d.o.o.