Rab, 07.05.2019

Broj: 476/1-2019

Oglas za radno mjesto

-  vozač kamiona-

 

Mjesto rada: otok Rab

 

Uvjeti:

stručna sprema: završena škola za KV vozača, položena C kategorija vozačkog ispita te kod 95 upisan u vozačku dozvolu; radno iskustvo: 1 godina

 

Ugovor o radu sklopit će se s jednim radnikom/radnicom na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla tijekom turističke sezone.

 

Na oglas za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 4. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju slijedeće:

  • životopis,
  • dokaz o obrazovanju,
  • dokaz o radnom iskustvu (Ugovor o radu i/ili potvrda poslodavca),
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku vozačke dozvole

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u pisanoj zamolbi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz pisanu zamolbu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na slijedećoj poveznici na internetskoj stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Rok za prijavu kandidata je od 07.05.2019 do 14.05.2019 godine.

 

Pisana zamolba dostavlja se zatvorenoj omotnici s naznakom „Zamolba za zapošljavanje za radno mjesto vozača – ne otvaraj“ na adresu Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, Rab.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća stoga je dovoljno uz zamolbu priložiti preslike traženih dokumenata, dok će se uvid u izvornike dokumenata izvršiti prije sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

O rezultatima provedenog postupka odabira kandidata za gore navedeno radno mjesto kandidate će se obavijestiti pisanim putem.

 

Navedeni natječaj objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                       

                                                                                               Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec., v.r.