SVJETSKI DAN VODA

 

Voda predstavlja vrlo važan resurs od krucijalne važnosti za život na Zemlji. Uslijed klimatskih promjena, rasta svjetske populacije i sve veće potrebe za vodom, zahtijeva se njeno racionalno korištenje i održivo upravljanje s ciljem očuvanja ovog prirodnog bogatstva.

Rezolucijom A/RES/47/193 Opće skupštine UN-a, odlučeno je da se 22. ožujka svake godine obilježi kao Svjetski dan voda kako bi se diljem svijeta skrenula pozornost na probleme vezane uz vodu i vodne resurse. Svjetski dan voda svake se godine obilježava pod drugom središnjom temom.

 

Teme dosadašnjih Svjetskih dana voda:

 

2020.- Voda i klimatske promjene

2019. - Voda za sve
2018. - Priroda za vodu
2017. – Voda i otpadne vode
2016. - Voda i radna mjesta
2015. - Voda i održivi razvoj
2014. – Voda i energija
2013. – Međunarodna godina suradnje na području voda
2012. – Voda i sigurnost hrane
2011. – Voda za gradove – odgovor na urbani izazov
2010. – Čista voda za zdravi svijet
2009. – Prekogranične vode
2008. – Odvodnja otpadnih voda
2007. – Kako se nositi s nestašicom vode
2006. – Voda i kultura
2005. – Voda za život
2004. – Voda i katastrofe
2003. – Voda za budućnost
2002. – Voda za razvoj
2001. – Voda i razvoj
2000. – Voda za 21. stoljeće
1999. – Svi žive nizvodno
1998. – Podzemne vode – Nevidljivi resurs
1997. – Svjetske vode – ima li ih dovoljno?
1996. – Voda za žedne gradove
1995. – Žene i vode
1994. – Briga za vodne resurse tiče se svakoga 

 

 

Vodoopskrbni sustav Otoka Raba i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju

 

Razvitak vodoopskrbe predstavlja jedan od bitnih elemenata infrastrukturnog razvitka jedinica lokalne samouprave. Razvijen vodoopskrbni sustav i dostupnost kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na cijelom području, predstavljaju integralni dio životnog standarda i temeljnu pretpostavku gospodarskog razvitka . Sigurna voda za piće ključna je za zdravlje i dobrobit stanovništva.

 

Opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće je složen zadatak koji ovisi o mnogo faktora. To su prvenstveno kvaliteta i čistoća vode u prirodi zahvaćene za vodoopskrbu (vode izvora, bunara, jezera, vodotoka), način pročišćavanja i dezinfekcije vode te sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti vodoopskrbnih objekata i razvodne mreže vodoopskrbnog sustava.

 

Što je to dobra i zdravstveno ispravna voda za piće? To je voda dobrih organoleptičkih osobina (bez boje, muteži i mirisa), bez prisustva tvari u koncentracijama koje bi štetno mogle djelovati na ljudski organizam (kemijski ispravna voda) i bez uzročnika bolesti koje se prenose vodom za piće (mikrobiološki ispravna voda).

 

Javnu vodoopskrbu na području otoka Raba čini :

  1.  

2. Voda izvorišta- bunara na otoku Rabu u flišnom području  između Supetarske Drage i Kampora: Perići, Gvačići I i Gvačići II –ukupne izdašnosti 43 l/s. Voda bunara koristi se u pravilu u ljetnim mjesecima gdje se miješa s vodom s kopna  kako bi se osigurala ujednačena kvaliteta vode i održalo rapske kapacitete vode u funkcionalnom stanju. Voda s kopna dezinficira se u PK Barbat i VS Lopar natrijevim – hipokloritom (dokloriranje vode s kopna), a voda vlastitih izvorišta na crpnim stanicama kojima se zahvaća za vodoopskrbu.

U slučaju korištenja vode s kopna vodovod funkcionira gravitacijski, a u slučaju korištenja vlastitih izvorišta tlačno-gravitacijski.

 

Distribucijski sustav obuhvaća  3 prekidne komore i 11 vodosprema, ukupnog kapaciteta

7. 595 m3, 40 225 m magistralinih transportnih cjevovoda i oko  137 000 m vodoopskrbne mreže naselja.( do DN 63)

Rab se može pohvaliti s 99% -tnom pokrivenošću sa sustavom javne vodoopskrbe.

 

Kontrola i analiza zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju , odnosno određivanje njenih organoleptičkih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara u skladu sa zakonskom regulativom obavlja se svakodnevno  u internom laboratoriju Vrela d.o.o. te ugovornom dinamikom  pri Nastavnom zavodu za javnom zdravstvo PGŽ.

Tijekom 2019. godine  Vrelo d.o.o. zahvatilo je 1.541 786 kubika vode, a isporučilo je 1.105 276 kubika što čini gubitak od 28,63 % . Navedeni gubitak čine tehnički gubici. Uvidom u podatke o gubicima vode koje Društvo vodi od 1997. godine, ostvareni rezultat je zadovoljavajući i najmanji je od 2009. godine. Vrelo d.o.o. je provelo  analizu  1.240  uzoraka vode koji su analizirani iz vodoopskrbnih objekata i vodoopskrbne  mreže, a  Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije u 2019. godini analizirao je 60 uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže Raba. Svi uzorci bili su zdravstveno ispravni.

 

Sirove vode izvorišta zahvaćenih za vodoopskrbu ispituju se ili po programu nacionalnog monitoringa površinskih i podzemnih voda kojeg su nosioci Hrvatske vode ili prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring, planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra ( NN 125/2017 ), a koji propisuje Zakon o vodi za ljudsku potrošnju za obaveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

Sukladno navedenom ističemo da su korisnici vodnih usluga Grada Raba i Općine Lopar  i prethodne godine koristili vodu izvrsne kvalitete što je potvrda sigurnosti i pouzdanosti sustava javne vodoopskrbe otoka Raba.

Potreba za očuvanjem vodnog resursa je na vrijeme prepoznata ulaganjem u komunalnu infrastrukturu čime štitimo izvorišta i smanjujemo utjecaj onečišćenja na okoliš. Kvaliteti doprinosi redovito održavanje i ispiranje sustava, ali i to da se voda crpi iz rapskih  izvorišta koja spadaju u tipično krška (podzemna) s izrazito čistom vodom, kao i cjelogodišnje korištenje vode iz Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak čiji zahvat vode se nalazi u Gusić polju,  a koji koristi vode rijeke Gacke i Like koje spadaju u izrazito čiste rijeke.

U obilježavanje Svjetskog dana voda Vrelo d.o.o. uključuje se prigodnim edukativno-odgojnim programima, stručnim obilascima i interaktivnim sadržajima s posebnim naglaskom na djecu. Različitim programskim aktivnostima koje provodimo u sklopu svojeg društveno odgovornog poslovanja, a posebice uoči Svjetskog dana voda, nastojimo podići svijest javnosti o važnosti vode, ovog neizmjerno dragocjenog i strateški važnog resursa današnjice što je i prezentirano našom najavom  aktivnosti putem plakata povodom Svjetskog dana voda. Međutim obzirom na postojeću pojavu pandemije korona virusa sve najavljene aktivnosti morali smo otkazati u svrhu očuvanja zdravlja našeg okruženja.

Također ovim putem želimo naglasiti da se isporuka zdravstveno ispravne vode za piće u javnim vodoopskrbnim sustavima u RH i u trenutnoj kriznoj situaciji neometano odvija sukladno važećim zakonskim propisima te je voda iz slavine zdravstveno ispravna i sigurna od rizika prijenosa SARS-CoV-2 .

Samoinicijativno opskrbljivanje iz vlastitih  bušotina, izvora i šterni koji nisu dezinficirani klornim preparatom predstavljaju opasnost za korištenje. Oni lokalni izvori vode koji nisu pod stručnim nadzorom s javno-zdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik jer se voda konzumira bez ikakve obrade, a često i bez dezinfekcije. Stoga je važno istaknuti da je takva voda uglavnom zdravstveno neispravna i nije siguran način vodoopskrbe nikada pa niti sada u trenutnoj kriznoj situaciji. Također svjedoci smo u zadnje vrijeme  i nekontroliranog zahvaćanja voda  od strane pojedinaca što podrazumijeva angažiranje tvrtki koje bez valjane dokumentacije i dozvola izdanih sa strane Hrvatskih voda obavljaju djelatnosti nekontroliranog bušenja tla i zahvaćanja  vode. Ovim putem pozivamo korisnike da ne posežu za takvim uslugama koje predstavljaju krivično djelo nekontroliranog zahvaćanja podzemnih voda  za čije radnje će biti  prijavljeni  nadležnim institucijama.

Ovim putem pozivamo na aktivno uključivanje pojedinca u mijenjanje ustaljenih navika i sve izraženijom potrebom za životom u suglasju s prirodom.

Tema ovogodišnjeg Dana voda je Voda i klimatske promjene te njihova neraskidiva povezanost. Ova kampanja ukazuje na načine na koje vlastitom uporabom vode možemo pomoći u smanjenju poplava, suša, nestašica i onečišćenja vode, kao i u borbi protiv klimatskih promjena.