PREPORUKA U SVEZI OSIGURAVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I PROVEDBE MONITORINGA VODE NAMIJENJE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

U TIJEKU EPIDEMIJE COVID-19

 

Osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i osiguravanje higijenskih uvjeta od temeljne su važnosti za zaštitu zdravlja ljudi tijekom pojave epidemije zarazne bolesti, pa tako i epidemije COVID-19.

 

U preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 18. ožujka 2020. godine  upućenim županijskim zavodima za javno zdravstvo i javnim isporučiteljima vodnih usluga istaknuto je da je u ovoj kriznoj situaciji važno osigurati kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju uključujući obveznu provedbu mjera dezinfekcije vode s rezidualnim učinkom. Istaknuta je važnost kontinuiranog praćenja kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe kako od strane nadležnih zavoda za javno zdravstvo u okviru državnog monitoringa, tako i okviru monitoringa kojeg provode javni  isporučitelji vodnih usluga putem internih kontrola.

Uz naprijed navedene preporuke, Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji osnovano na temelju članka 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), u skladu s  odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i strožim mjerama kretanja unutar Republike Hrvatske, te analizirajući uz ostalo i najnovije preporuke Svjetske zdravstvene organizacije izdane povodom Svjetskog dana voda, na telefonskoj sjednici održanoj 23. ožujka 2020. godine donijelo je dodatne preporuke javnim isporučiteljima vodnih usluga i županijskim zavodima za javno zdravstvo.  

Javnim isporučiteljima vodnih usluga daju se sljedeće preporuke:

 

  • nastaviti provođenje mjera dezinfekcije vode u skladu s dosadašnjim postupcima prema utvrđenim planovima sigurnosti vode odnosno važećim HACCP planovima;
  • nastaviti provođenje internih analiza sukladno propisima RH i internim procedurama.

 

Županijskim zavodima za javno zdravstvo daju se sljedeće preporuke:

 

  • usredotočiti se na provedbu redovitog monitoringa
  • preporuča se uzorkovanje radi potrebe provedbe revizijskog monitoringa ukoliko za to postoji mogućnost, odnosno prema potrebi uzorkovati samo na one dodatne pokazatelja koji su relevantni za pojedini distribucijski sustav u smislu dokazivanja da se ispitivanim  sustavom javne vodoopskrbe isporučuje zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju;
  • prilikom ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode u objektima koji se prenamjenjuju  za karantenu i/ili druge potrebe prema nalogu Nacionalnog stožera civilne zaštite i/ili drugih nadležnih institucija i organizacija Republike Hrvatske nije potrebno provoditi  analizu vode na ugljikovodike, već samo na parametre skupine A;
  • prema epidemiološkoj procjeni u nekim od prenamijenjenih objekata provesti analizu na određivanje Legioenella.

 

Za potrebe dostave uzoraka u HZJZ ili u županijske zavode za javno zdravstvo vrijedit će propusnice koje djelatnicima izdaju njihove organizacijske jedinice sukladno točki 2b. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, kojom su izuzete dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene zaštite i održavanje vodoopskrbe i odvodnje.