Rab, 16.5.2022

Broj: 433/2022

 

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 1. i članka 32.  stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“  74/2014, 69/2017, 98/2019) Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab objavljuje slijedeći

 

PONUDA

VLASNICIMA NEKRETNINA ZA SPORAZUMNO RJEŠAVANJE PITANJA STJECANJA PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U SVRHU GRAĐENJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJU VODOVODA – SUSTAV KAMPOR

 

Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti namjerava u svrhu izvođenja zahvata u prostoru: Građenje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda – sustav Kampor riješiti imovinsko pravne odnose s vlasnicima/suvlasnicima nekretnina u obuhvatu predmetnog zahvata te se pozivaju svi vlasnici/suvlasnici radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava služnosti  na slijedećim nekretninama:

 

KAT. ČEST. BR.

ZK. ČESTICA BR.

UKUPNA POVRŠINA M2

POVRŠINA SLUŽNOSTI U M2

VISINA TRŽIŠNE NAKNADE U KUNAMA

zgr *29/1

ne postoji u z.k. operatu

241

19

2.800,00

 

zgr *43/3

zgr *43/3

264

8

1.200,00

232/7

232/7

439

3

600,00

250

250

165

14

2.200,00

256/1

256/1

511

31

4.800,00

260/3

260/3

65

3

600,00

261/2

261/2

300

1

200,00

261/6

261/6

340

5

800,00

275/3

275/3

270

6

800,00

290/2

290/2

13

6

800,00

295/3

295/3

500

103

13.400,00

300/3

300/3

1605

19

2.800,00

914/1

914/1

686

95

10.800,00

914/2

914/2

24

9

1.400,00

929/2

929/2

778

18

2.800,00

930/2

930/2

874

16

2.400,00

932

932

303

56

8.600,00

934/2

934/2

646

39

6.000,00

953/1

953/1

1369

68

10.400,00

956/2

956/2

1179

10

1.600,00

1401

1401

1008

16

2.400,00

1511/3

1511/3

1118

100

11.400,00

1511/5

1511/5

206

5

2.400,00

1525/2

1525/2

969

43

4.950,00

1525/3

1525/3

232

139

15.900,00

1538

1538

1516

11

1.600,00

1578/1

1578/1

1260

68

10.400,00

1578/4

1578/4

120

59

9.000,00

1578/5

1578/5

400

32

4.800,00

1578/7

1578/7

500

3

5.800,00

1578/8

1578/8

540

3

400,00

1579/2

1579/2

1251

42

6.400,00

1580

1580

3262

8

1.200,00

1617

1617

1500

68

7.800,00

1619

1619

1604

82

9.300,00

1681/1

1681/1

1783

14

2.200,00

 

 

Za zahvat u prostoru Građenje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda – sustav Kampor izdana je lokacijska dozvola Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab  02. studenog 2017. godine, pravomoćna od 08. prosinca 2017. (KLASA: UP/I-350-05/17-03/13, URBROJ: 2170/1-03-07/2-17-06). 

 

Slijedom navedenog pozivaju se vlasnici gore navedenih nekretnina da sa Vrelom d.o.o. kao korisnikom služnosti sklope ugovor o osnivanju prava služnosti. Za ustanovljenje služnosti Vrelo d.o.o. isplatit će vlasnicima navedenih nekretnina  iznose navedene u tablici u roku od  60 dana računajući od dana potpisivanja ugovora o služnosti.

 

Pozivaju se vlasnici navedenih nekretnina da se radi sklapanja ugovora o služnosti jave u roku od 8 dana, računajući od dana objave, pravnoj službi Vrela d.o.o., Palit 68,  Rab, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili se pisanim putem izjasne o ponudi  za sporazumnim rješavanjem imovinskopravnih odnosa (osnivanje prava služnosti) na adresu sjedišta društva ili na adresu elektroničke pošte: ekrstacic@vrelo.hr.

 

 

Ukoliko vlasnici nekretnina navedenih u ovom javnom oglasu u navedenom roku ne prihvate ponudu za sklapanjem ugovora o služnosti Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti nastavit će rješavanje imovinsko pravnih odnosa u  postupku nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

 

Sve zainteresirane osobe mogu dobiti dodatne informacije na broj telefona 099/810 5902.

                                                                      

 

                                                                                               Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti