PRIPREMA PROJEKTNO – STUDIJSKE

DOKUMENTACIJE ZA AGLOMERACIJE RAB,

SUPETARSKA DRAGA I LOPAR


Nositelj projekta:                                               Partner projekta:                                      Partner projekta:

                                                                                       

             VRELO d.o.o.                                            GRAD RAB                                             OPĆINA LOPAR

     za komunalne djelatnosti                         Trg Municipium Arba 2                                     Lopar 289 A

         Palit 68, 51 280 Rab                                       51 280 Rab                                                51 281 Lopar

 


Ukupna vrijednost projekta

4.229.000,00 kn


Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta

3.559.875,00 kn


Sufinanciranje projekta

Europska unija                             Grad Rab                                 Općina Lopar                             Vrelo d.o.o.

85% prihvatljivih troškova            10% prihvatljivih troškova        5% prihvatljivih troškova

3.025.893,75 kn                            355.987,50 kn                            177.993,75 kn                              669.125,00 kn

 

CILJEVI

Provođenjem aktivnosti predviđenih ovim projektom stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za izradu prijedloga i odabira najpovoljnijeg rješenja vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (temeljem postojeće planske tehničke, studijske i druge dokumentacije), koje je u tehničkom i operativnom smislu usklađeno sa standardima EU, te koje je u ekonomskom i poslovnom smislu održivo i socijalno prihvatljivo u hrvatskim uvjetima.

Cilj je osigurati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava koji dovodi do najvećih ekonomskih (dakle ne samo financijskih) probitaka.

OČEKIVANI REZULTATI

Konačni rezultat svih aktivnosti je izrađena Studija izvodljivosti, te izrađena Aplikacija za financiranje projekta putem Kohezijskog fonda EU prema traženim specifičnim aktivnostima.

Studija Izvodljivosti i Aplikacija izraditi će se kao cjelovit dokument, zajedno sa svim potrebnim podlogama, dodacima i dokumentacijom, u skladu sa zahtjevima Europske unije, uz istovremeno uvažavanje relevantnih dokumenata, naročito Regulative EC 1083/2006 o općim uvjetima ERDF, ESF i CF, Regulative EC 1828/2006 o uvjetima provedbe Regulative EC 1083/2006, te Vodiča Europske Unije za analizu troškova i koristi investicijskih projekata.

Studija izvodljivosti dokazuje izbor najprihvatljivijih rješenja kako s tehničko – tehnološkog, tako i financijsko – ekonomskog aspekta.

Aplikacija sadržava relevantne administrativne, tehničke, ekološke, ekonomske i financijske podatke vezane uz projekt. Uz pravilno ispunjen obrazac za prijavu potrebno je priložiti svu prateću dokumentaciju traženu Aplikacijskim obrascem.

Osim Studije izvodljivosti i Aplikacije, izraditi će se također projektna dokumentacija za odabrana rješenja s područja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na nivou idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola te glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola. Projektna dokumentacija će također biti pripremljena za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda na nivou idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole.

Više o ciljevima Projekta...http://eu-projekt.vrelo.hr/ciljevi-projekta/