PRIPREMA PROJEKTNO – STUDIJSKE

DOKUMENTACIJE ZA AGLOMERACIJE RAB,

SUPETARSKA DRAGA I LOPAR


Nositelj projekta:                                               Partner projekta:                                      Partner projekta:

                                                                                       

             VRELO d.o.o.                                            GRAD RAB                                             OPĆINA LOPAR

     za komunalne djelatnosti                         Trg Municipium Arba 2                                     Lopar 289 A

         Palit 68, 51 280 Rab                                       51 280 Rab                                                51 281 Lopar

 


Ukupna vrijednost projekta

4.229.000,00 kn


Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta

3.559.875,00 kn


Sufinanciranje projekta

Europska unija                             Grad Rab                                 Općina Lopar                             Vrelo d.o.o.

85% prihvatljivih troškova            10% prihvatljivih troškova        5% prihvatljivih troškova

3.025.893,75 kn                            355.987,50 kn                            177.993,75 kn                              669.125,00 kn

 

PODRUČJE

Područja aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar nalaze se unutar područja djelovanja dviju JLS-a - Grad Rab i Općina Lopar, odnosno obuhvaćaju naselja s čijih se područja komunalne otpadne vode mogu prikupljati te odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Otpadne vode iz mjesta Barbat, Banjol, Rab, Palit dovode se do UPOV-a Vašibaka, otpdane vode iz mjesta Supetarska Draga, Kampor, Mundanije dovode se do UPOV-a Potočina te otpadne vode iz mjesta Lopar dovode se do UPOV-a Lopar.

POSTOJEĆE STANJE - ODVODNJA

Na području aglomeracije Rab sustav odvodnje otpadnih voda je samo djelomično riješen u gradu Rabu i dijelovima naselja Palit i Banjol. Glavni kolektori, šest crpnih stanica i kanalizacijska mreža izgrađeni su u dijelu Palita i Banjola te u cijelosti u starogradskoj jezgri. U dijelu Banjola i u Barbatu izgrađeno je ukupno 10,3 km tlačnih cjevovoda i gravitacijskih kolektora i osam crpnih stanica te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 24.600 ES (1. stupanj pročišćavanja) i podmorski ispust.

Na području aglomeracije Supetarska Draga sustav odvodnje otpadnih voda je  izgrađen u dijelu mjesta Kampor (sustav Draga I)  i dijelovima Supetarske Drage Donje i Supetarske Drage Gornje (sustav Draga II). Radi se o ukupno 4,8 km glavnih kolektora, šest crpnih stanica i 4,2 km kanalizacijske mreže. Sustava odvodnje Draga III obuhvaća 2,1 km  glavnih kolektora, dvije crpne stanice uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 9.900 ES i podmorski ispust duljine 2,2 km, koji završava difuzorom na dubini od 69 m.

Na području aglomeracije Lopar sustav odvodnje otpadnih voda izgrađen je u većem dijelu. Sastoji se od 3.4 km glavnog kolektora i 10 km sekundarne kanalizacijske mreže, 5 crpnih stanica s 3 sigurnosna ispusta (na CS1, CS2 i CS4) te uređaja za prethodni stupanj pročišćavanja otpadnih voda  kapacitiranog na Q=140 l/s odnosno 14.000 ES i podmorskog ispusta  l=600 m na dubini od 52,5 m.

Na području aglomeracije Lopar veći dio izgrađenog sustav odvodnje otpadnih voda je dotrajao, uređaj za pročišćavanja je trenutno izgrađen do prethodnog stupnja pročišćavanja te se isti nalazi neposredno u blizini iznimno posjećene plaže. Na područjima gdje još nije izgrađen sustav odvodnje, otpadne vode se individualno zbrinjavaju u septičkim jamama odnosno većim djelom u crnim jamama.

Na područjima aglomeracija gdje još nije izgrađen sustav odvodnje ili kanalizacijska mreža sanitarne otpadne vode se individualno zbrinjavaju u septičkim jamama koje su u velikom broju slučajeva propusne pa se otpadne vode izljevaju, zavisno o lokaciji objekta, u podzemlje ili u more.

Podaci o trenutnoj priključenosti na sustav odvodnje:

 • aglomeracija Rab 55 %
 • aglomeracija Supetarska Draga 37 %
 • aglomeracija Lopar 84 %

POSTOJEĆE STANJE - VODOOPSKRBA

Vodoopskrbni sustav otoka Raba  je podmorskim cjevovodom  povezan na sustav  regionalnog vodovoda Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak. S kopna možemo dobavljati do 125 l/s vode, a u ljetnim mjesecima, kada su potrebe za vodom veće, u sustav vodoopskrbe uključujemo neke od pet lokalnih bunara ukupne izdašnosti 53 l/s.

Voda s kopna se 7 km dugačkim cjevovodom dovodi do prekidne komore Barbat (V=2.000 m3, h=142 mnm), a iz nje se pune vodospremnici raspoređeni u svim naseljima na otoku. Vodospremnici se pune gravitacijskim tečenjem kroz magistralne cjevovode (DN 500, DN 400, DN 300).

Uređaj za kondicioniranje smješten je na kopnu, a sastoji se od taložnice, koagulacije (provodi se ukoliko je mutež veća od 10 NTU), samoispirajućih filtera i spremnika čiste vode. Voda na kopnu se dezinficira primjenom plinovitog klora, a na prekidnoj komori Barbat primjenom natrijevog hipoklorita koji se dobiva na uređaju za membransku elektrolizu iz soli i vode.

Od vodoopskrbnih objekata, na području aglomeracije  Rab smješteni su prekidna komora Barbat i vodospremnici Barbat, Banjol i sv. Ilija, a na području aglomeracije Supetarska Draga vodospremnici Mundanije, Supetarska Draga, Barčići, Suha Punta i Fruga, prekidne komore Vršani i Perići, bunari Gvačići I, Gvačići II, Perići, Podmravići i Idila te izvor Mlinica. Na području aglomeracije Lopar nalaze se vodospremnici Lopar i Vrutak.

Osnovni podaci o veličini sustava:

 • ukupna duljina vodoopskrbne mreže 116 km
 • ukupan broj priključaka 6.554, od toga 5.512 kućanstva
 • broj opskrbljenih stanovnika 9.100 + do 25.000 turista dnevno u glavnoj turističkoj sezoni

PLANIRANO STANJE - ODVODNJA I VODOOPSKRBA

Opis planiranih aktivnosti u okviru ovog projektnog zadatka:

 • Izrada idejnih projekata mreže sustava odvodnje u aglomeracijama Supetarska Draga (16 km) i Lopar (6 km)
 • Izrada idejnih projekata za nadogradnju postojećih UPOV-a Rab, Supetarska Draga i Lopar u skladu s PPVKD
 • Izrada glavnih projekta mreže sustava odvodnje u aglomeracijama Supetarska Draga i Lopar
 • Izrada projekata za rekonstrukciju postojeće mreže sustava odvodnje u aglomeracijama Rab i Lopar
 • Priprema natječajne dokumentacije za opremu, radove i usluge ….
 • izrada idejnih projekata  za izgradnju/rekonstrukciju vodovodne mreže u aglomeracijama Supetarska Draga (10 km) i Lopar (4 km)
 • izrada glavnih projekata za rekonstrukciju/izgradnju vodovodne mreže u aglomeracijama Supetarska Draga i Lopar
 • priprema natječajne dokumentacije za opremu, radove i usluge ….

Više o obuhvatu Projekta...http://eu-projekt.vrelo.hr/obuhvat-projekta/