Prema važećem Zakonu o vodama, vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (vodoopskrba i odvodnja).

Vrelo d.o.o. na području Grada Raba pruža usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje dok na području Općine Lopar pruža usluge javne vodoopskrbe. Ukoliko se građevina koje se priključuje nalazi na području Grada Raba, podnositelj Zahtjeva ispunjava Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu  - Grad Rab odnosno ukoliko se priključuje građevina na području Općine Lopar podnosi se Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu – Općina Lopar.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE - Javna vodoopskrba

Da bi se ostvario priključak građevine na komunalne vodne građevine potrebno je ispuniti Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu te ga predati u tehničku službu Vrela d.o.o. na adresi Palit 68, 51 280 Rab kod referenta za komunalne djelatnosti. Uz predani Zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

Da bi se ostvario priključak na komunalne vodne građevine potrebno je ispuniti Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu te ga predati u tehničku službu Vrela d.o.o. na adresi Palit 68, 51 280 Rab kod referenta za komunalne djelatnosti. Uz predani Zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja za građevine sagrađene nakon 15.02.1986., i za građevine za koje se provodi postupak legalizacije, odnosno ukoliko je građevina sagrađena prije 15.02.1986. potrebno je dostaviti uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15.02.1986.
 • Izvod iz projekta građevine (tlocrt po etažama).
 • Dokaz o pravu vlasništva u originalu (drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži punomoć). Ukoliko se radi o zasebnoj uporabnoj jedinici u zajedničkoj zgradi, vlasnik zasebne uporabne jedinice dostavlja dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list i ugovor o kupoprodaji)
 • Preslika katastarskog plana u originalu koja ne smije biti starija od 6 mjeseci i izvod iz katastarskog plana
 • Rješenje o registraciji trgovačkog suda - PRAVNE OSOBE (ili Obrtnica)

Za poljoprivredni priključak, potrebno je dostaviti:

 • Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i uvjerenj o statusu nekretnine
 • Dokaz o pravu vlasništva u originalu (drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži punomoć)
 • Kopija katastarskog plana u originalu, ne starija od 6 mjeseci

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE - Javna odvodnja

Za građevine koje se priključuju na komunalnu vodnu građevinu javne odvodnje, a koje imaju realiziran priključak na javnu vodoopskrbu, podnosi se Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu te uz Zahtjev prilažu sljedeće dokumente:

 • Dokaz o pravu vlasništva u originalu (drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži punomoć)
 • Kopija katastarskog plana u originalu, ne starija od 6 mjeseci
 • Rješenje o registraciji trgovačkog suda - PRAVNE OSOBE (ili Obrtnica)

 

REALIZACIJA PRIKLJUČAKA

Nakon podnoženja Zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine te provjere predane dokumentacije, prema nadležnom tijelu traži se potvrda da li je u tijeku postupka koji se odnosi na postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine (potvrdu traži Vrelo d.o.o.). Nakon dobivene potvrde slijedi uviđaj na terenu radi definiranja lokacije i načina priključenja. Ukoliko se Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu predaje radi priključenja na sustav javne vodoopskrbe uviđaj na terenu izvršiti će djelatnik radne jedinice Vodovod. Ukoliko se Zahtjev predaje radi priključenja na komunalnu vodnu građevinu javne odvodnje, uviđaj na terenu obaviti će djelatnik radne jedinice Odvodnja. Nakon uplate prema ponudi i potpisom Ugovora o priključenju, kreće se u realizaciju priključaka.

 

PROMJENA VLASNIŠTVA NAD PRIKLJUČKOM

Prijenos vlasništva nad priključkom može se izvršiti dostavom pisanog dokumenta, ovisno o razlogu promjene vlasništva. Prijenos vlasništva može se izvršiti predajom jednog od sljedećih dokumenata:

 • Izvadak iz zemljišne knjige (Vlasnički list)
 • Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • Darovni ugovor
 • Ugovor o najmu (iz kojeg je vidljiva k.č. i k.o. nekretnine kojoj priključak pripada)
 • Rješenje Suda o naljeđivanju u slučaju smrtnog slučaja vlasnika priključka

NAPOMENA: Prije dostave jednog od navedenih dokumenta potrebno je očitati stanje brojila. Isto tako, prije prijenosa vlasništva nad priključkom ne smije biti potraživanja od strane Društva, odnosno moraju biti podmirena sva dugovanja inače se u protivnom neće izvršiti prijenos.

U nastavku možete preuzeti dokumente: