ISO Standard

Sustav upravljanja sigurnošću vode za piće uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodne norme ISO 22000:2005.

Od 9. prosinca 2009. godine Vrelo d.o.o. ima potvrdu o certifikaciji ISO 22000:2005,  norma koja se  odnosi  na  

ZAHVAĆANJE, OBRADU I DISTRIBUCIJU TE KONTROLU VODE U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU.

 

POLITIKA KVALITETE I SIGURNOSTI VODE ZA PIĆE

      Politika kvalitete i sigurnosti vode za piće temelj je poslovnog upravljanja procesima Vrela d.o.o. te sastavni dio zajedničke poslovne politike ovog Društva. Potrebe i zahtjevi potrošača imaju odlučujuću ulogu, zato je osnovni zadatak svih koji sudjeluju u procesu osigurati kvalitetu zdravstveno ispravne pitke vode u dovoljnim količinama uz sigurnu isporuku, osigurati adekvatnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kontinuirano i brzo  pražnjenje septičkih jama.

      Sustav upravljanja sigurnošću vode za piće uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodne norme ISO 22000:2005. Zaštita zdravlja ljudi kroz opskrbu dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće i zadovoljstvo potrošača izvršenom uslugom je najvažniji element po kojem Vrelo d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području vodoopskrbne djelatnosti.

       Odnosi s potrošačima i dobavljačima temelje se na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima. I jedni i drugi dio su poslovnog sustava Društva. Kvaliteta proizvoda i usluga se temelji na zahtjevima, potrebama i očekivanju potrošača, te istovremenom uvažavanju razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini. Poslovna politika Društva se ogleda i kroz davanje zaposlenicima adekvatnu naknadu za rad, te brigu za zdravlje i zaštitu radnika na radu, zaštitu od požara i prema okolišu neškodljivim 

        Da bi  osigurali odgovarajuće, učinkovito i kontinuirano provođenje sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću vode za piće, Uprava nadzire funkcioniranje tog sustava i zahtijeva redovito unutarnje preispitivanje u skladu s potrebama i godišnjim planom. Uprava Društva je odgovorna za ostvarivanje politike i ciljeva kvalitete, a svaki radnik u Društvu za kvalitetu svog rada. Vlasnicima se garantira uspješno i učinkovito poslovanje te ostvarenje očekivanih rezultata uz najmanje troškove poslovanja.

U radne procese uvodi se suvremena tehnologija koja osigurava kvalitetne i optimalne troškova poslovanja. Uprava podupire poboljšanja u obliku neprestanih aktivnosti uz uključenje svih  zaposlenih. Poboljšanje efikasnosti i  uspješnosti procesa, sustava upravljanja i organizacije osiguravamo stvaranjem kulture koja uključuje sve zaposlene pri aktivnom traženju mogućnosti za poboljšanja.

Cilj nam je:

  •  primjenjivati najbolju profesionalnu praksu i standarde na području opskrbe vodom,
  •  ispunjavati uvjete norme, zakona i propisa koji su navedeni u referentnim dokumentima kao i načela dobre proizvodne prakse,
  •  zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati, 
  •  vršiti redovitu unutarnju i vanjsku prosudbu i provjeravanje procesa te dokumentiranu verifikaciju radnih postupaka,
  •  održavati komunikaciju s institucijama, organima uprave, lokalnom i regionalnom zajednicom te javnošću,
  •  njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
  •  primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i zdravstvenom ispravnošću vode  temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 22000 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva,
  •  postavljati si mjerljive i ostvarive ciljeve za osiguravanje kontinuirane ospkrbe  zdravstveno ispravnom vodom.

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću vode za piće  omogućuje rukovodstvu Vrela d.o.o. da nadzire cjelokupni sustav, da provjerava ostvarenje zacrtanih ciljeva i da pravodobno poduzima učinkovite korektivne i preventivne aktivnosti, a s ciljem neprekidnog poboljšavanja sustava. 

Svaki djelatnik tvrtke mora biti upoznat s politikom kvalitete i sigurnosti vode, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.