Otpadnim vodama nazivaju se vode koje su promijenile svoj prvobitni sastav unošenjem štetnih tvari čija prisutnost uzrokuje promjenu fizičkih, kemijskih, bioloških ili bakterioloških karakteristika vode.

Analizu otpadnih voda, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine RH, broj 80/2013), provodi: 

  • laboratorij RJ Odvodnja (jednom tjedno)
  • vanjski, neovisni ovlašteni laboratorij (12 puta godišnje za UPOV Draga Vašibaka i 12 puta godišnje za UPOV Potočina).

Kvaliteta otpadnih voda ispituje se utvrđenom dinamikom i parametrima sukladno vodopravnim dozvolama Hrvatskih voda. Laboratorij za otpadne vode Vrelo d.o.o   je interni laboratorij koji ispituje i ocjenjuje kakvoću otpadnih voda s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i iz sustava javne odvodnje. Ispitivanje i ocjenjivanje obuhvaća uzorkovanja, analizu i obradu podataka  fizikalno - kemijskih pokazatelja.