Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži provodi:

  • Interni laboratorij Društva svakodnevno i
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Odsjek za vode i otpad (NZZJZ) za potrebe Ministarstva zdravstva (županijski monitoring) u skladu s važećim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

  •  ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
  •  ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i
  •  ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane "Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metdama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju“  (NN 64/23, 88/23).

Analiza vode za piće u internom laboratoriju Društva obuhvaća sljedeće pokazatelje:

1. organoleptičke i fizikalno-kemijske pokazatelje: temperatura, boja, mutnoća, miris, okus, pH, vodljivost, slobodni klor, utrošak KMnO4, kloridi, amonijak, nitrati, alkalitet, tvrdoća i

2. mikrobiološki pokazatelji: broj kolonija na 22°C, broj kolonija na 36°C, Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens.

U laboratoriju NZZJZ, pored gore navedenih provode se testiranja nusprodukta dezinfekcije vode:ukupni trihalometani.

Područje otoka Raba opskrbljuje se vodom iz:

  •  Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak čija se voda koristi cijelu godinu- maksimalne količine vode koje se mogu koristiti su 126 l/s
  •  Izvorišta otoka Raba čija voda se zahvaća u ljetnom periodu te po potrebi u incidentnim situacijama. To su vode izvora Mlinica, bušotine Gvačići I i II i Perići koji daju 60 l/s.

Tijekom godine u internom laboratoriju Društva analizira se ukupno oko 1300 uzoraka vode (okvirno 800 uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže te 500 uzoraka vode iz vodosprema). 

Prerađena voda vodovoda Rab kontrolirala se na slijedećim lokacijama: PK Barbat –ulaz (dotok s Hrmotina), PK Barbat-izlaz, vodospremama Perići, Barbat, Mundanije, Kampor, Donja Draga, Fruga, Ilija, Lopar, Suha Punta, Vršani i Stanišće te vodoopskrbnoj mreži naselja Barbat, Banjol, Rab, Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga i Lopar. Kao sredstvo za dezinfekciju koristi se natrijev-hipoklorid. Kakvoća ovih voda ocjenjivala se prema kriterijima (MDK) iz "Pravilnika o parametrima sukladnosti, metdama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju“  (NN 64/23, 88/23).

Sa strane Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka (Monitoring) također su statistički obrađeni rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava otoka Raba gdje broj redovnih analiza godišnje iznosi 54, a revizijskih 6.

Analize kvalitete vode za piće NZJZ mogu se pronaći na internet stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Što napraviti ako voda ima:

1. žutu ili bijelu boju.

- Pustiti je da teče dok ne postane bistra! Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu uslijed puknuća ili radova na vodoopskrbnom sustavu. Bijela boja je od zraka koji ostane u razvodnoj mreži nakon puknuća ili radova.

2. miris po kloru.

- Koncentracije natrijevog hipoklorida svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za ljudsku potrošnju bila zdravstveno ispravna.

Tvrdoća vode

KLASIFIKACIJA VODE PO TVRDOĆI PREMA HARTEGRADENU:

0 ° dH – 4 ° dH           JAKO MEKA VODA

4 ° dH – 8 ° dH           MEKA VODA

8 ° dH – 18 ° dH        SREDNJE TVRDA VODA

18 ° dH – 30 ° dH      TVRDA VODA

˃ 30 ° dH                    JAKO TVRDA VODA

Voda iz Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak koja se koristi u vodoopskrbi je po gore navedenoj klasifikaciji srednje tvrda voda.

Vrelo book - klikni i pregledaj