Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži provodi:

  • Interni laboratorij Društva svakodnevno i
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 

Zdravstveno–ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi (NZJZ) za potrebe Ministarstva zdravstva (županijski monitoring) u skladu s važećim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, 115/2018, 16/2020).

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

  •  ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
  •  ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i
  •  ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“  (NN 125/17, 35/2020).

Analiza vode za piće u internom laboratoriju Društva obuhvaća sljedeće pokazatelje:

1. organoleptičke i fizikalno-kemijske pokazatelje: temperatura, boja, mutnoća, miris, okus, pH, vodljivost, slobodni klor, utrošak KMnO4, kloridi, amonijak, nitrati, alkalitet, tvrdoća i

2. mikrobiološki pokazatelji: broj kolonija na 22°C, broj kolonija na 36°C, Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens.

U laboratoriju NZJZ, pored gore navedenih provode i sljedeća određivanja: ukupni organski ugljik, lakohlapivi halogenirani ugljikovodici, kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform, ukupni trihalometani.

Područje otoka Raba opskrbljuje se  vodom iz:

  •  Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak čija se voda koristi cijelu godinu- maksimalne količine vode koje se mogu koristiti su 126 l/s
  •  Izvorišta otoka Raba čija voda se zahvaća u ljetnom periodu te po potrebi u incidentnim situacijama. To su vode izvora Mlinica, bušotine Gvačići I i II i Perići koji daju 60 l/s.

Tijekom 2020. godine interni laboratorij Društva analizirao je ukupno 1.313 uzoraka vode ( 778 uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže te 535 uzorak vode iz vodosprema ). Izvršeno je 234 fizikalno-kemijskih te 778 mikrobioloških analiza na vodoopskrbnoj mreži te  492 fizikalno-kemijskih te 535 mikrobioloških analiza iz vodosprema.

Prerađena voda vodovoda Rab kontrolirala se na slijedećim lokacijama: PK Barbat –ulaz (dotok s Hrmotina), PK Barbat-izlaz, vodospremama Perići, Barbat, Mundanije, Kampor, Donja Draga, Fruga, Ilija, Lopar, Suha Punta, Vršani i Stanišće te vodoopskrbnoj mreži naselja Barbat, Banjol, Rab, Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga i Lopar. Kao sredstvo za dezinfekciju koristi se natrijev-hipoklorid. Kakvoća ovih voda ocjenjivala se prema kriterijima (MDK) iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 35/2020).

Sa strane Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka (Monitoring) također su statistički obrađeni rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava otoka Raba gdje je broj redovnih analiza za 2020. god. iznosio 51 a revizijskih 6.

Analize kvalitete vode za piće NZJZ mogu se pronaći na internet stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Što napraviti ako voda ima:

1. žutu ili bijelu boju.

- Pustiti je da teče dok ne postane bistra! Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu uslijed puknuća ili radova na vodoopskrbnom sustavu. Bijela boja je od zraka koji ostane u razvodnoj mreži nakon puknuća ili radova.

2. miris po kloru.

- Koncentracije natrijevog hipoklorida svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za ljudsku potrošnju bila zdravstveno ispravna.

Tvrdoća vode

KLASIFIKACIJA VODE PO TVRDOĆI PREMA HARTEGRADENU:

0 ° dH – 4 ° dH           JAKO MEKA VODA

4 ° dH – 8 ° dH           MEKA VODA

8 ° dH – 18 ° dH        SREDNJE TVRDA VODA

18 ° dH – 30 ° dH      TVRDA VODA

˃ 30 ° dH                    JAKO TVRDA VODA

Voda iz Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak koja se koristi u vodoopskrbi je po gore navedenoj klasifikaciji srednje tvrda voda.